skip to Main Content

Over ons

Delta Change Consultants creëert sinds 2011 bij haar klanten duurzame meerwaarde door het uitvoeren van verandertrajecten die maximaal rendement opleveren in werk en gedrag. Om klanten optimaal van dienst te kunnen zijn onderkennen wij drie marktsegmenten met specifieke diensten. Eén van deze marktsegmenten is wat wij noemen Agile Enterprise.  Wij richten ons daarbij op klanten die al zijn gestart met de implementatie van Agile en die al de meerderheid van hun teams op een Agile wijze aan het werk hebben. Om echt rendement uit Agile te halen willen deze klanten verder dan alleen Agile op teamniveau. En wij helpen ze daarbij. Door kennis en ervaring van Agile toe te voegen, maar ook kennis en ervaring van (gedrags)verandering. Deze combinatie maakt ons uniek en een gewilde partner voor Agile verandertrajecten.

Visie en missie

De digitale revolutie die op dit moment is ingezet door de komst van het Internet  is nog lang niet uitgeraasd. Onder aanvoering van Internettechnologie en aanverwante technologische ontwikkelingen veranderen bestaande Businessmodellen drastisch. Bedrijven en zelfs hele sectoren hebben moeite om de ontwikkelingen bij te houden en vechten voor hun voortbestaan. Vaak zelfs zonder te beseffen wat de omvang en de impact van de digitale revolutie is. Digitale media duwen de papieren kranten richting de afgrond. De financiële sector piept en kraakt en zoekt naar redenen voor bestaansrecht. De gehele middensector in de retailbusiness is zo’n beetje weggevaagd, zeker voor bedrijven die nog geen volwassen verkoopkanaal op het Internet hebben. En de energiesector moet onderdeel worden van een circulaire economie. Maar hoe? En kunnen ze de snelle startups wel bijhouden? De urgentie voor bedrijven om steeds sneller en flexibeler te worden en de digitale revolutie bij te houden is hoog!

Agile methoden worden op veel plaatsen toegepast om bovenstaande problemen te adresseren en snelheid en flexibiliteit te creëren om de digitale revolutie bij te houden. Maar over het algemeen wordt dat alleen op het laagste niveau gedaan: het Teamniveau. Veel organisaties worstelen met het vraagstuk hoe Agile enterprise-breed in te richten. Hoe maak je Agile praktisch toepasbaar? Hoe creëer je een organisatie die echt Agile is in tegenstelling tot een organisatie die Agile doet? Hoe richt je het bestuur in van een Agile organisatie? Welke gedragsverandering moet er optreden om ook écht Agile te werken? Welke governance-activiteiten kunnen afgestoten worden in een Agile organisatie? Wij willen dé partij zijn voor bedrijven, hét aanspreekpunt voor hoger management om Agile transformaties door te voeren. Dit resulteert in onze missie:

Dé beste en betrouwbaarste partij voor Agile Transformaties in Nederland

Onze diensten

Wij verlenen een vijftal diensten:

Onderstaande plaat is een mogelijke uitkomst van een Agile Enterprise Assessment. Links staan de drie diensten Agile Mindset, Agile Collaboration en Agile Leadership. De kolommen worden gevormd door het werkgebied waarop de diensten werken namelijk  Team niveau, Portfolio niveau (groep bij elkaar horende teams), Enterprise niveau (het gehele bedrijf) en Chain niveau (het gehele bedrijf in samenwerking met derden).

agile-framework-1

Agile Enterprise Assessment

Door middel van interviews en documentstudies achterhalen we in welke mate een cel in de matrix is ingevuld.

groen-bullit  Betekent adequaat ingevuld (met mogelijk detailaanpassingen).

geel-bullit  Betekent deels ingevuld (significante ruimte tot verbetering).

Niet ingevuld betekent niet ingevuld.

Op basis van de ingevulde matrix geven wij een aanbeveling hoe de organisatie Agile Enterprise het best kan insteken, waar de focus in eerste instantie op zou moeten liggen en wat al goed draait.

Agile Mindset

De mate waarin de mindset binnen de organisatie als Agile kan worden bestempeld, openbaart zich via de concepten gedrag en kpi’s.

Gedrag. De “zachte” kant. Wat betekent dit per werkgebied?

Team: elkaar te hulp schieten als er problemen zijn, voor elkaar inspringen bij vakantie en ziekte, de mate waarin de individuen zich een team voelen, zelf verantwoordelijkheid nemen, impediments eerst zelf proberen op te lossen.

Portfolio: managementgedrag binnen het portfolio: bereidheid tot delegeren, loslaten, vertrouwen, faciliteren in plaats van command en control, heldere prioriteiten stellen, duidelijk mandaat geven, geen harde deadlines, impediments oplossen, fail fast ipv in 1 keer goed.

Enterprise: als portfolio, maar tussen portfolio’s tot aan de top.

Chain: samen op zoek naar oplossingen, wij ipv zij, begrip voor elkaars issues, wederzijds vertrouwen.

Huidige incentives/kpi’s. Wat betekent dit per werkgebied?
Het beoordelingssysteem stimuleert bovenstaande aspecten, bijvoorbeeld:

Team: Product Owner incentives/kpi’s en Engineers incentives/kpi’s op team level, op gedrag en samenwerking, op frequent opleveren en Continuous Delivery.

Portfolio: Chief PO/Asset Owner/Tribe Lead en ICT Managers incentives/kpi’s gealigned, gericht op faciliteren en delegeren, op een agile werkwijze en op organisatieverbetering.

Enterprise: idem maar tussen de portfolio’s tot aan de top.

Chain: agile contracten, gebaseerd op alignment en samenwerking in plaats van afrekenen.

Agile Collaboration

Agile Collaboration gaat over samenwerking. De “harde” kant. Het handelt over de betrokkenheid van collega’s met betrekking tot de manier waarop producten inhoudelijk tot stand komen, de mate van overleg tussen collega’s, het op de hoogte zijn van wat de anderen doen, het met elkaar bespreken van voortgang en impediments, werken binnen eenzelfde ritme.  Wat betekent dit per werkgebied?

Team: samenwerking binnen een team (DevOps, Kanban, Scrum, …). Ook: feature based teamindeling dus E2E, een team kan een product van begin tot eind aanpassen, waardoor minder handovers nodig zijn. Een suboptimale indeling is doorgaans component based waardoor diverse teams nodig zijn om een product op te pakken.

Portfolio: samenwerking tussen gerelateerde teams (dwz teams die samen aan een product werken, bijvoorbeeld aan eenzelfde feature of voor een zelfde business opdrachtgever/tribe), op feature level wordt inhoudelijk gewerkt aan de verfijning van features tot op een niveau dat een team ermee aan de slag kan, onderscheid tussen een inhoudelijk team en een beslisboard, gezamenlijke planning sessies (PSI planning).

Enterprise: samenwerking tussen portfolio’s tot aan de top van de organisatie.

Chain: samenwerking in de gehele keten, dwz met opdrachtgevers (klanten) en opdrachtnemers (leveranciers), agile contracten, gebaseerd op samenwerking in plaats van afrekenen, samen ceremonies doen zoals Daily Scrums, reviews, planning, retro’s.

Agile Leadership

De mate waarin governance binnen de organisatie als Agile kan worden bestempeld, openbaart zich via de concepten Wijze van besluitvorming, Transparantie en Business/ICT alignment.

Wijze van besluitvorming. Dit betreft het nemen van besluiten en  besturen in Agile omgevingen. Wat betekent dit per werkgebied?

Team: korte cycli, frequent opleveren, Continuous Delivery (geautomatiseerd testen, builden en deployen).

Portfolio: veranderinitiatieven worden gerefined en de kleinere delen worden steeds geprioriteerd/geordend, roadmapping (op basis van architectuur roadmap), het streven is ernaar om zo snel mogelijk iets naar teamlevel te brengen (in plaats van lange, brede voorbereidingen), er is onderscheid tussen een inhoudelijk team en een beslisboard. De wijze van besluitvorming is helder en op basis van input van belangrijke stakeholders. Hiërarchische relaties zijn niet langer belangrijk, het gaat in de productorganisatie om functionele relaties, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn helder voor alle betrokkenen.

Enterprise: idem maar tussen de portfolio’s tot aan de top.

Chain: externe partijen gaan geheel mee in deze veranderstructuur, maken deel uit van de veranderteams.

Transparantie. Dit gaat over het werken met Visual Management hetzij (liefst) via fysieke walls/backlogs hetzij via elektronische walls/backlogs (Backlog Managementtool) hetzij beide. Voor iedereen toegankelijk. Van brengen (dashboards, dikke voortgangsrapportages) naar halen (via Gemba walks houdt management zich op de hoogte van voortgang en status). Wat betekent dit per werkgebied?

Team: Scrum- of Kanbanborden, sprint backlogs, Product Backlog op team level, effectieve en zichtbare metrieken.

Portfolio: Feature-/Epic-/Portfolio Walls: een visueel overzicht van de status, risico’s, impediments op portfolio level. Betrokken managers komen bijeen voor de walls in plaats van dikke dashboards door te lopen.

Enterprise: idem maar tussen de portfolio’s tot aan de top.

Chain: transparantie tussen alle partijen.

Business/ICT alignment. Op alle niveaus is sprake van gezamenlijkheid, waarbij het onderscheid globaal is dat business (de “Boards”) de requirements (thema’s, epics en features) opstelt, budget aanlevert, prioriteiten stelt, de planningen accepteert, helder is over de zaken die zij aan ICT delegeert, impediments adequaat adresseert, de teams uit de wind van de stakeholders houdt en een eindresultaat (product) accepteert. Keywords: samenwerking en vertrouwen. Wat betekent dit per werkgebied?

Team: Product Owner bepaalt prioriteiten, levert user stories aan het team, is continu betrokken bij het team, doet stakeholder management, zorgt dat stakeholders bij de review meetings zijn, legt geen planningen op, laat het team het “hoe” bepalen, heeft een escalatiemogelijkheid naar business en ICT.

Portfolio: business/ICT strategie alignment, strategie- en operations alignment, besluitvorming door een Business Portfolio Lead (Asset Owner, Tribe Lead, Chief Product Owner, …), business is end-to-end accountable voor het product (ook na delegering), ICT management heeft mandaat om stories in te brengen bij de PO voor zaken die aan ICT zijn gedelegeerd (zoals SLA compliance, security, de “ilities” van ISO 25010 en LCM).

Enterprise: idem maar tussen de portfolio’s tot aan de top.

Chain: ketenalignment. Aan de klantkant is business met externe partij gealigned, aan leverancierskant is ICT met 3rd parties gealigned.

Agile Transformation

Op basis van een Agile Enterprise Assessment wordt de AS-IS situatie in kaart gebracht. Gezamenlijk bepalen we de richting van de transformatie. De Roadmap die zo ontstaat beslaat het gehele spectrum van de Agile Enterprise Matrix. Wij helpen u vervolgens met de veranderingen die doorgevoerd moeten worden door toepassing van alle mogelijke verandermanagement technieken die er zijn.

Ons onderscheidend vermogen

Bottom-up, samen met management en medewerkers
Onze aanpak is bottom-up, waarbij zowel uitvoering als management betrokken is. Hierdoor creëren we een gemeenschappelijk beleefde nieuwe organisatie. Nieuw in systeem en gedrag: co-creatie en sociale innovatie!

Systeem en gedrag: een integrale puzzel
Wij beschouwen organisaties als een samenspel tussen systeem en gedrag, beiden aligned richting de bedoeling van de organisatie. Zie paper voor een overzicht van onze unieke kijk op organisaties.

Kennis van Agile én veranderen
Niet alleen werken de meest gekwalificeerde Agile consultants bij ons, ze hebben ook nog eens verstand van verandermanagement. Waar andere bedrijven vooral consultants hebben die het eindplaatje tekenen en dan hard wegrennen, nemen wij onze klanten mee in een duurzame verandering met een hoog rendement!

Unieke methode
We hebben een unieke verbeterroute, de ‘Delta-methode’, die we aan iedere specifieke klantsituatie aanpassen. Deze methode ontwikkelen we continu door en we trainen ons verbeterteam tot het beste team in onze sector.

Duurzaamheid
Wij creëren meerwaarde voor onze opdrachtgevers door ervoor te zorgen dat de resultaten die we realiseren blijvend zijn. Ook nadat wij zijn vertrokken. Dit doen we door zowel de nieuwe manier van werken als de nieuwe manier van denken (het gedrag) van mensen te borgen.

Back To Top