skip to Main Content

Weten waar ze staan qua Agility: Agile Enterprise Assessment

De basis voor elke verandering. Een helder en gedragen startpunt.

Watts Humphrey zei ooit ‘If you don’t know where you are, a map won’t help’. Om een duidelijke richting te hebben is inzicht in het startpunt onmisbaar. En op de in te zetten richting kan vervolgens 100% commitment worden gegeven.

Wij hebben een Agile Enterprise Assessment Matrix ontwikkeld op basis waarvan de gehele organisatie gemeten kan worden qua Agility. Wij nemen interviews af en voeren documentstudies uit om de Matrix te vullen. Gezamenlijk met u bespreken we de uitkomsten en presenteren we deze aan belanghebbenden.

Aandachtsgebieden: Gedrag, Incentives, KPI’s, Samenwerking, Veranderstructuur, Transparantie, Business-/ICT alignment, Agile Team, Agile Portfolio, Agile Enterprise, Agile Chain.

Hoe helder is uw startpunt voor de toepassing van Agile?

Vragen die wij op dit gebied van onze klanten krijgen zijn bijvoorbeeld:

 1. Is de richting die we hebben gekozen voor iedereen te begrijpen en realistisch implementeerbaar?
 2. Heb ik wel voldoende inzicht om te kunnen bepalen welke onderwerpen we nu als eerste moeten verbeteren?
 3. Zijn we wel de juiste dingen aan het doen?
 4. Halen we wel het maximale uit de mogelijkheden van Agile?
 5. Hoe geloofwaardig qua Agility zijn wij als management?
 6. Hoe gaan we nog meer Agile worden?

Weten waar uw organisatie staat qua Agility? Doe het Agile Enterprise Assessment

assessmet_11947555_web

Agile gedrag stimuleren: Agile Mindset

mindset_41736792_web

Nieuw, Agile gedrag vertonen bepaalt voor een groot deel het succes van Agile.

Iedereen weet dat de gedragscomponent van iedere verandering, in het bijzonder die van Agile verandertrajecten, verreweg de belangrijkste is. Maar deze component wordt vrijwel nooit geadresseerd omdat gedrag zo ongrijpbaar is. En dus wordt niet het optimale uit een Agile werkwijze gehaald.

Voor gedragsverandering hebben wij een aanpak ontwikkeld, waarin we op basis van uw situatie de bestpassende interventies kiezen. Dit kunnen Psychologische Gedragsinterventies zijn, waarmee snel en duurzaam gedrag veranderd kan worden, maar ook klassieke veranderinterventies. Samen met u bepalen we welke gedragskenmerken van belang zijn binnen uw organisatie. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan Transparantie, Exploratory vermogen, Vertrouwen, Samenwerking, Eigenaarschap, Lerend vermogen, Respect, Leiderschap als kenmerken van Agile organisaties. We maken al deze kenmerken samen met u ‘actionable’: concreet en persoonlijk, een randvoorwaarde om ze succesvol aan te kunnen pakken.

Aandachtsgebieden: Psychologische Gedragsinterventies,  Klassieke veranderinterventies, Herrero Viral Change ™, Nudging, Thaler, Sunstein, Kotter, Kahneman, Dijksterhuis, Cialdini, Onbewust Gedrag, Cultuur.

Doet u aan Agile of wilt u echt Agile zijn?

Vragen die wij op dit gebied van onze klanten krijgen zijn bijvoorbeeld:

 1. Wat betekent het eigenlijk om Agile gedrag te vertonen?
 2. Wat doe ik met mensen die niet mee kunnen in de Agile veranderingen?
 3. Hoe zorg ik ervoor dat mensen weten welk gedrag wenselijk is zonder dat voor iedere mogelijke werksituatie te moeten voorschijven?
 4. Hoe zorg ik er voor dat ook mijn managers ander gedrag gaan vertonen?
 5. Kan gedragsverandering ook snel plaatsvinden?

Weten wat Agile gedrag inhoudt? Doe de 1-daagse Agile Behaviour Training

Op een Agile manier samenwerken: Agile Collaboration

Ritme en alignment tussen zelforganiserende teams zorgt voor krachtenbundeling en meer focus.

Ieder zelforganiserend team kan voor zichzelf de juiste dingen op de juiste manier aan het doen zijn en tegelijkertijd het samenhangend geheel uit het oog verliezen. Juist omdat ieder team zijn eigen ding doet. Als kippen in een kippenhok. Geen alignment – geen voordeel van Agile.

Samen met u ontwerpen we de uitvoering van Agile werk op de niveaus boven het teamniveau zoals Epic- en Feature Teams die werken aan het decomponeren van themes, epics en features maar zo nodig ook aan het integreren, integratietesten en het samen tegelijkertijd in productie gaan. Ook is de inrichting van de operationele samenwerking tussen de teams (bijvoorbeeld via een Scrum of Scrums) en het scheiden van de uitvoering van de besluitvorming essentieel om de teams aligned te krijgen en maximaal rendement uit Agile te halen.

Aandachtsgebieden: Themes, Epics, Features, Integratie, Productie, Scrum of Scrums, Alignment, Collaboration, Epic Team, Feature Team.

Werken uw Agile teams optimaal met elkaar samen?

Vragen die wij op dit gebied van onze klanten krijgen zijn bijvoorbeeld:

 1. Hoe zorgen we er voor dat de teams elkaar gaan versterken in plaats van tegenwerken?
 2. Hoe zorgen we ervoor dat de teams van elkaar gaan leren?
 3. Hoe zorg ik voor een optimaal ritme door de lagen van de organisatie heen?
 4. Welke rollen hebben we nodig om teams goed met elkaar te laten samenwerken?
 5. Hoe prioriteer ik het werk over teams heen als zij veel afhankelijkheden met elkaar hebben?
 6. Hoe voorkom ik veel afhankelijkheden tussen teams?
 7. Hoe stuur ik op afhankelijkheden?

Weten hoe uw Agile samenwerking in de praktijk uitpakt? Doe het 1-daagse Agile Collaboration Assessment op een gericht vraagstuk binnen uw organisatie

collaboration_42785259_web

Minimale maar effectieve besturing: Agile Leadership

governance_43891491_web

De hoogste meerwaarde creëren door het inrichten van een besturingsmodel waarbij verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie belegd zijn en de besturing zelf geminimaliseerd wordt.

Zelforganiserende teams zijn nooit 100% zelfsturend, zie whitepaper zelfsturing. Het ‘waarom’ en het ‘wat’ liggen per definitie niet in de teams zelf. Maar ook aspecten van het ‘hoe’ kunnen niet in teams belegd worden zoals het eigen aanname- en afvloeiproces. Managers zijn nog altijd nodig, maar hun werkzaamheden verplaatsen van command and control naar faciliterend leiderschap. En minder managers zullen nodig zijn om de teams tot volle wasdom te laten komen. Duidelijk inzicht in waar welke besluiten genomen worden en hoe de besturing uitgevoerd moet worden zorgt voor een beter rendement van de Agile werkwijze.

Samen met u ontwerpen we de besturing van hoog naar laag in de organisatie, welke rollen er zijn en wat deze inhouden, welke besturingslagen er in de organisatie (nog) nodig zijn, de wijze van budgettering, prioritering en besluitvorming, de flow van Features richting de teams en de samenwerking met andere interne- en externe partijen, zowel in een opdrachtnemer/opdrachtgeversituatie als in een gelijkwaardige samenwerkingssituatie.

Aandachtsgebieden: Governance, Enterprise Engineering, Collaboration, Decision making, Prioritering, Faciliterend leiderschap, Kaders stellen, Richting geven (kpi’s), Motiveren/stimuleren, Vrijheid geven, Faciliteren, Rolmodel zijn.

Faciliteert uw besturingsmodel eigenlijk wel uw Agile werkwijze?

Vragen die wij op dit gebied van onze klanten krijgen zijn bijvoorbeeld:

 1. Hoe zorgen we dat de juiste besluiten op de juiste plekken genomen worden?
 2. Welke besluiten beleggen we in zelforganiserende teams en welke niet?
 3. Zijn er nog managers nodig en zo ja wat doen zij en vooral ook hoe doen zij dat?
 4. Hoe voorkom ik dat besluiten op meer dan één plek genomen en teruggedraaid kunnen worden?
 5. Hoeveel managementlagen hebben we (nog) nodig?

Weten wat Agile Leadership inhoudt? Doe de 1-daagse Agil Leadership Training

Organisatiebrede Agile implementatie: Agile Transformation

Wendbaarheid in optima forma bereiken door in alle lagen en in de volle breedte Agile toe te passen.

De Agile beweging heeft vooral een vlucht genomen in de ICT branche met Scrum. Maar Agile betekent veel meer dan alleen Scrum. Agile zorgt voor wendbare organisaties, die continu de razendsnel veranderende markt kunnen volgen. Agile principes kunnen ook worden toegepast op HRM, Strategiebepaling, Sales, et cetera. Een organisatie kan Agile zijn in ál haar aspecten. Organisaties die Agile in de volle breedte hebben toegepast ervaren de ware kracht van Agile.

Een Agile Transformatie begint (eventueel) met een Enterprise Assessment. Vervolgens wordt een transformatieplan bepaald op basis van de pijlers Mindset, Collaboration en Governance. Samen met u bepalen we de inhoud van dit plan. Vervolgens voeren wij de verandering uit waarbij we de

Agile Enterprise Assessment Matrix gebruiken om de Agile Transformatie continu te monitoren. Gezamenlijk bespreken we de voortgang van het verandertraject.

Aandachtsgebieden: Gedrag, Incentives, KPI’s, Samenwerking, Veranderstructuur, Transparantie, Business-/ICT alignment, Agile Team, Agile Portfolio, Agile Enterprise, Agile Chain.

Is uw organisatie al wendbaar genoeg om de markt bij te kunnen houden?

Vragen die wij op dit gebied van onze klanten krijgen zijn bijvoorbeeld:

 1. Waar begin ik met een transformatie naar een Agile werkwijze?
 2. Hoe zorg ik er voor dat de complete organisatie Agile minded wordt?
 3. Hoe zorg ik er voor dat Agile niet alleen in het hoofd maar ook in het hart zit?
 4. Hoe zorg ik er voor dat we de juiste veranderingen op het juiste moment aan het doorvoeren zijn?
 5. Hoe voorkom ik dat zich weerstand opbouwt tegen de Agile Transformatie?

Weten wat Agile Transformatie inhoudt? Doe de 1-daagse Agile Transformation Awareness Training.

transformation_51928325_webl
Back To Top